نویسنده = �������� �������� ��������
سیمای فرهنگی و ادبی ایران در آثار خالد حسینی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 141-168

10.22126/rp.2021.6962.1428

امیر عباس عزیزی فر؛ فیروز نجفوند دریکوند؛ تورج زینی وند