نویسنده = ���������������� ������������
بررسی جامعه شناختی رمان اسرار گنج درّۀ جنی از ابراهیم گلستان بر اساس آرای لوسین گلدمن

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 47-72

10.22126/rp.2021.6713.1383

فرنوش خرمائی؛ فریدون طهماسبی؛ نبی الله ایدر؛ فرزانه سرخی