نویسنده = ���������� �������� ��������
خوانش پدیدارشناختی رمان الحرام با تکیه بر مسئولیت نامتقارن اخلاقی «لویناس»

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-136

10.22126/rp.2021.6510.1346

زینب قاسمی اصل؛ مرتضی مهدی زاده ریابی؛ حسین الیاسی مفرد