نویسنده = ������������ ��������������
مقایسه تحلیلی شخصیّت های مرد وزن در دو رمان دهه 40 و دو رمان دهه 70 بر مبنای جامعه شناسی زبان

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 133-162

10.22126/rp.2021.6398.1333

معصومه قربانی ورکلایی؛ مسعود روحانی؛ مرتضی محسنی؛ غلامرضا پیروز