نویسنده = ������������ ��������
تحلیل رمان درازنای شب براساس نظریة ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 77-97

10.22126/rp.2021.6037.1291

پریسا گلیاری؛ رضا برزویی؛ بدریه قوامی؛ جمال ادهمی