نویسنده = �������� ���������� ����������
تحلیل گفتمان انتقادی شما که غریبه نیستید براساس رویکرد نورمن فرکلاف

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 21-40

10.22126/rp.2021.5795.1264

صدیقه شرکت مقدم؛ سپیده-صفیه نواب زاده شفیعی؛ سارا سیمین فر