نویسنده = ���������� ��������������
معاصرسازی اشعار کهن در رمان آتش بدون دود از نادر ابراهیمی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-26

10.22126/rp.2021.6107.1299

آسنا ابدالی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده وند