نویسنده = ����������������������� �������� ��������