نویسنده = �������������� ��������
تأثیر مدرنیسم بر نظام‌های استعاری رمان سمفونی مردگان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 67-85

10.22126/rp.2021.5968.1288

محمود صارمی؛ محمد ایرانی؛ عامر قیطوری