نویسنده = ���������� ��������
«بررسی سیر تحول شخصیّت اسکندر از کشورگشایی تا پیامبری در شرفنامه نظامی»

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 53-73

10.22126/rp.2019.4805.1193

سمیه عزتی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی عشقی سردهی؛ علی تسنیمی