نویسنده = ������������������ ��������
بررسی کارکرد «کانون روایت» در رمان گورستان‏ غریبان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 147-172

10.22126/rp.2021.6237.1315

عسگر صلاحی؛ لیلا آذرنیوار