نویسنده = ���������� �������� ������������
بررسی مؤلّفه‌های عشق در رمان سووشون، براساس نظریۀ مثلّث عشق استرنبرگ

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 43-60

10.22126/rp.2020.4510.1174

محبوبه رشیدی ظفر؛ سهیلا قسیمی ترشیزی؛ شیرین کوشکی؛ محمد علی گذشتی