جستارهای داستانی در ادب فارسی (RP) - اخبار و اعلانات