جستارهای داستانی در ادب فارسی (RP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله