جستارهای داستانی در ادب فارسی (RP) - واژه نامه اختصاصی