جستارهای داستانی در ادب فارسی (RP) - راهنمای نویسندگان