جستارهای داستانی در ادب فارسی (RP) - اهداف و چشم انداز